baner oferta

Klientom oferujemy kompleksową obsługę prawną obejmującą m.in. udzielanie bieżących porad i konsultacji prawnych, sporządzanie pisemnych opinii i ekspertyz prawnych, w szczególności z dziedziny: prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa gospodarczego, w tym prawa spółek handlowych, ale także prawa pracy, prawa upadłościowego i naprawczego, postępowania egzekucyjnego, prawa ochrony środowiska, prawa i postępowania administracyjnego oraz prawa własności przemysłowej.

Proponujemy również pomoc prawną ze strony naszej Kancelarii w zakresie: prowadzenie w imieniu Klientów postępowań sądowych (zarówno w charakterze powoda jak i pozwanego), w tym sporządzanie pozwów, odpowiedzi na pozew, środków odwoławczych, środków zaskarżenia i innych pism procesowych, a także prowadzenie w imieniu Spółki spraw w postępowaniach egzekucyjnych, administracyjnych i podatkowych.

Oprócz tego oferujemy Państwu reprezentowanie w negocjacjach z klientami, przygotowywanie projektów umów, udział w posiedzeniach organów statutowych oraz wykonywanie innych czynności z zakresu pomocy prawnej zleconych przez Państwa.

Doradzamy i prowadzimy sprawy z zakresu:

PRAWA CYWILNEGO

– sprawy o odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz rentę z tytułu wypadków komunikacyjnych, w pracy, w gospodarstwie rolnym, w wyniku błędu medycznego, potknięcia, poślizgnięcia, za najem pojazdu zastępczego
– sprawy o ochronę dóbr osobistych
– sprawy związane ze stosowaniem niedozwolonych klauzul umownych tzw. polisolokaty
– prowadzimy postępowania w przedmiocie zasiedzenia,
– sprawy o zniesienie współwłasności, rozgraniczenie nieruchomości
– sprawy o ustanowienia i zniesienia służebności
– sprawy o zwrotu wywłaszczonych nieruchomości
– sprawy wieczystoksięgowe

PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

– sporządzamy odwołania od decyzji administracyjnych
– sporządzamy zażalenia na postanowienia organów administracji publicznej, skargi w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
– prowadzimy postępowania przed Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym
– reprezentujemy klientów przed organami administracji rządowej oraz samorządowej, w tym organami podatkowymi i budowalnymi

PRAWA SPADKOWEGO

– sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku
– sprawy o zachowek
– testamenty
– wydziedziczenia

PRAWA HANDLOWEGO I GOSPODARCZEGO

– prowadzimy stałą i kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców
sporządzamy i opiniujemy umowy
– doradzamy przy zakładaniu i rejestracji spółek prawa handlowego
– doradzamy przy przekształceniach i połączeniach spółek
– prowadzimy sprawy związane z odpowiedzialnością członków organów spółek handlowych
– doradzamy w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych
– występujemy w imieniu klientów w postępowaniach podatkowych przed organami skarbowymi

PRAWA PRACY i UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

– sprawy wynikające ze stosunku pracy i roszczeń z tym związanych (dot. m.in. zawierania i rozwiązywania umów, zapłaty wynagrodzenia, ustalenia istnienia stosunku pracy, sprawy o przywrócenie do pracy)
– sprawy o odszkodowanie za niezgodnie z prawem rozwiązanie stosunku pracy
– sporządzamy i opiniujemy umowy dot. stosunku pracy, regulaminy
– sporządzamy odwołania od decyzji ZUS i KRUS oraz reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych przeciwko ubezpieczycielom

PRAWA RODZINNEGO

– sprawy o rozwód, separację
– sprawy o podział majątku wspólnego, ustanowienie rozdzielności majątkowej
– sprawy o alimenty, władzę rodzicielską, uregulowanie kontaktów z małoletnimi dziećmi
– sprawy o ubezwłasnowolnienie